GIA – THỦY CẦM THỊT VÀ CON GIỐNG BỐ MẸ

NGHIÊN CỨU- CHỌN LỌC VÀ SẢN XUẤT GÀ GIỐNG- THỦY CẦM GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO